Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Zwoleniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Zwoleniu.

Data publikacji strony internetowej: 04. 11. 2019 r..

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13. 01. 2021 r..

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • w formularzach informacja o błędach przekazywana jest tylko kolorem, przez co staje się niewidoczna dla niewidomych i osób nierozróżniających kolorów,
 • strona w wersji oryginalnej nie ma poprawnie funkcjonującej wersji kontrastowej (na stronie zamieszczono narzędzie dostępności umożliwiające zmianę wersji kontrastowej),
 • tabele opublikowane przed 23 września 2020 r. nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków,
 • załączniki będące plikami PDF są niedostępne dla osób nieposiadających odpowiedniego oprogramowania do otwierania takiego formatu,
 • niektóre przyciski lub łącza nie mają atrybutów, który opisuje przeznaczenie kontrolki przez co osoby korzystające tylko z klawiatury mogą mieć problem z wejściem do postu,
 • grafiki zamieszczone w serwisie przed 23 września 2020 nie mają opisu alternatywnego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Biblioteka oświadcza, że niedostępność niektórych elementów wynika z tego, iż w najbliższym czasie nastąpi wdrożenie nowej strony internetowej, która powstaje w ramach projektu „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”. Nowa witryna będzie zgodna ze standardami WCAG. W związku z powyższym dostosowywanie i walidacja obecnej strony internetowej wiązałoby się z nadmiernymi kosztami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 25. 04. 2022 r..

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą upoważnioną jestAnna Orłowska: zwolen@bp.radom.pl. Można się również kontaktować dzwoniąc pod nr telefonu: 48 676-20-72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Biblioteka zrealizuje Twoje zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy biblioteka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Zwoleniu mieści się na parterze budynku przy ul. Kościuszki 39.

Budynek biblioteki nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Otoczenie budynku

 • W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi.
 • Przy wejściu na teren posesji biblioteki od strony ul. Kościuszki są schody. Brak podjazdu umożliwiającego osobom niepełnosprawnym wjazd wózkiem inwalidzkim. Dotarcie do budynku możliwe jest poprzez bramę wjazdową prowadzącą na parking Liceum Ogólnokształcące.

Wejście do budynku

 • Wejście główne do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia prowadzą 2 schody. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Brak podjazdu. Biblioteka znajduje się po prawej stronie od wejścia. Drzwi wejściowe do budynku są szerokie i umożliwiają wjazd wózkiem.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze są szerokie i nie utrudniają poruszania się po obiekcie. W budynku nie ma schodów wewnętrznych.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Jedna z toalet wewnątrz budynku jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne informacje nt. dostępności informacyjnej

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Biblioteka nie udostępnia usługi tłumaczenia polskiego języka migowego.